۱۳۹۸/۰۹/۰۹

پوشش بیمه پایه سلامت قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی بیمه و طرح تحول سلامت

درباره محتوی

محتوی پیش رو شواهد به دست آمده مربوط به پوشش بیمه سلامت (بیمه پایه) افراد ایرانی ساکن در ایران است که از پیمایش های حوزه سلامت (پیمایش شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت، پیمایش های بهره مندی از خدمات سلامت، پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و هزینه-درآمد خانوار)، چند مطالعه مقطعی کوچک و همچنین داده های ثبتی بهره گرفته شده است. در ابتدا تاریخچه بیمه همگانی سلامت ارائه می شود و سپس پوشش بیمه پایه سلامت قبل از از اجرای طرح تحول سلامت (به عنوان مهم ترین مداخله حوزه سلامت برای افزایش درصد پوشش بیمه در جمعیت) بر اساس پیمایش های ذکر شده ارائه و در ادامه درصد این پوشش بعد از اجرای طرح بررسی می شود. سپس نتایج برخی مطالعات مقطعی تکمیلی و در نهایت، اطلاعات مربوط به داده های ثبتی ارائه شده است. در این گزارش چالش های صندوق های بیمه ای و وضعیت کنونی این صندوق ها بحث و بررسی نشده است و هدف از این گزارش مشخص نمودن وضعیت پوشش بیمه پایه در جمعیت می باشد. در این گزارش مقایسه با سایر کشورها و سایر مداخلات مرتبط با طرح تحول سلامت انجام نشده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.