۱۳۹۷/۰۵/۱۳

درباره انتشارات

مهم‌ترین انتشارات مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

مهم ترین انتشارات مؤسسه ملی تحقیقات سلامت عبارتند از:

الف- گزارش سیمای سلامت جمهوری اسلامی ایران (سالانه)- Health at a Glance؛
ب- گزارش‌های مونولوگ (گزارش‌های تحلیلی و تکنیکی) براساس برنامه مشخص ماهانه. این گزارش‌ها در چهار دسته براساس حیطه‌های مرتبط با نظام سلامت تدوین می‌شوند: 
    1.تحلیل وضعیت‌ها (مثال: ارائه وضعیت هزینه‌‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران در سال 1396)؛ 
    2. تحلیل روندها (مثال: وضعیت هزینه‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 الی 1397)؛ و 
    3. گزارش‌های پیش‌بینی (مثال: وضعیت هزینه‌های سلامت در طی سال‌های 2020، 2030 و ...)؛
    4. سایر (گزارش‌های پشتیبان): ارزیابی عملکرد سازمان‌های مشابه و ... .
ج- گزاره‌برگ‌های موضوعی؛ 
د- گزارش‌های حمایت‌طلبی (Advocacy papers) براساس موارد مذکور؛
ه- گزارش تحلیلی نظام سلامت (سه الی پنج سالانه)- Health in Transition.