۱۳۹۸/۰۵/۰۸

هزینه های سلامت در خانوارهای ایرانی (سال 1395)

در این گزاره برگ پرداخت های مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سلامت و مهم ترین شاخص های هزینه های حوزۀ سلامت بررسی شده است.

پرداخت های مستقیم از جیب (1395)

سهم هزینه های سلامت از کل هزینه های مصرفی خانوار: 5/34 درصد

متوسط سرانه پرداخت مستقیم از جیب در سطح کل جامعه: 1,940,613 ريال

شاخص های هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت

با صرف بیش از 40 درصد از ظرفیت پرداخت و بیش از 25 درصد از کل هزینه های مصرفی برای سلامت نسبت جمعیت مواجه شده با هزینه های کمرشکن سلامت به ترتیب در حدود 2/37 و 3/38 درصد بوده است؛

طبق روش سازمان جهانی بهداشت، نسبت جمعیت مواجه شده با هزینه های فقرزای سلامت 0/6 درصد بوده است.