۱۳۹۹/۰۴/۰۲

فعالیت بدنی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران

فعالیت بدنی و ورزش از دیرباز در اعتقادات فرهنگی و علمی کشور عزیزمان به عنوان عامل مهم سلامتی ذکر شده است. ابن سینا در شروع کتاب قانون که معروفترین کتاب مرجع پزشکی در تاریخ طب دنیا است، می گوید "اساس سلامتی بر تغذیه، خواب و ورزش است که مهم ترین آن ورزش است". به این دلیل کتاب خود را با سه فصل درباره اثرات ورزش بر بدن شروع می کند. تحقیقات علمی انجام شده در سالهای اخیر در کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد. با این حال مطالعات نشان می دهد در سالهای اخیر میزان فعالیت بدنی مردم کشور با شیب تندی رو به کاهش است. به نظر می رسد بسیاری از میزان و چگونگی فعالیت بدنی در کشور اطلاع دقیقی ندارند. هر چند فعالیته ای ارزنده ای توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها و سازمان های مرتبط جهت فعال کردن مردم انجام شده است ولی اثر بخشی این فعالیت ها مورد سوال است. این گزارش خلاصه ای از مطالعات انجام شده در میزان فعالیت بدنی مردم کشور و روند تغییرات آن در سال های اخیر را نشان می دهد. با این امید که جهت برنامه ریزی برای افزایش فعالیت بدنی مردم مفید باشد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 


Insufficient physical activity is the main cause of premature mortality through the increased burden of non-communicable diseases. Non-communicable diseases are the cause of 38 million annual deaths globally. Non-communicable diseases cause more than 76% of all the burden of diseases in Iran (1). From 1990 to 2017, the percentage of low physical activity attributable Disability-Adjusted Life Years (DALY) increased by 1.5 times globally and 2 times in Iran, respectively, causing more than 1.2 million deaths worldwide and 18,000 deaths in Iran in 2017. Iran has a high prevalence of physical inactivity as a developing country (2). The most important risk factors in 18-64-year-old Iranians include unhealthy diet, hypertension, high body mass index, inactivity, smoking, and diabetes. Thus, a reduction in the prevalence of these risk factors is a principal strategy for non-communicable disease reduction (3). The goal of the Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) of the World Health Organization (WHO) is reaching a 15% reduction in the global prevalence of inactivity by 2030 (4). According to the studies, the achievement of this goal can be fulfilled through national efforts and measures. Providing information on the prevalence of low physical activity plays an important role in making policies and decisions in public health. The "National Plan on Physical Activity Promotion of the Islamic Republic of Iran" is being complied with the contribution of all the physical activity-related organizations and aims to manage the physical inactivity epidemic in Iran;
however, some progressions have recently been made in the field of physical activity. These statistics indicate a significant gap between the desired and achieved targets of the policies.
In 2015, all countries committed to investing in healthcare nationally, aiming at increasing physical activity. Understanding the physical activity barriers can contribute to the planning and modifications to support this move (4). There is a lack of extended and integrated studies investigating the "physical activity barriers" in Iran, so an exact understanding of all the barriers is not possible. However, unfavorable economic conditions, long working hours, cultural issues, lack of selfesteem and motivation, the impact of the disease, injury, and disability, lack of appropriate and available facilities and environments, and air and environmental pollutions are the main physical activity barriers in Iran according to the limited studies conducted.

Download English Version