۱۴۰۱/۰۳/۳۱

پیمایش ملی شیوع ناباروری سال 1398

اطلاعات پیمایش
این مطالعه، یک مطالعه مقطعی است که در سال 1399 با پرسشگری از زنان ایرانی انجام شد. در این مطالعه، زنان سن باروری (49-15 سال) با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب و وارد مطالعه شدند. این زنان می‌بایست حداقل یک‌بار سابقه ازدواج داشته و نیز بیش از یک‌سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد، در مورد زنان 35 ساله و بیشتر می‌بایست این مدت، حداقل شش ماه باشد. لازم به ذکر است که سابقه ازدواج براساس اظهار فرد مَبنی‌بر داشتن سابقه ازدواج بود. مطالعه در سه فاز طراحی شد، مطالعه اصلی بعد از اجرای دو مطالعه پایلوت انجام شد. قبل از اجرای مطالعه‌های پایلوت، ضمن تشکیل کمیته علمی مطالعه، کار طراحی پرسشنامه آغاز شد.
در این مطالعه، زنان 15 تا 49 ساله ایرانی با سابقه تأهل حداقل یک‌سال، زنان کمتر از 35 سال و بیشتر از شش ماه و خانم‌های با سن 35 سال و بیشتر، واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند. ممکن بود خانم، بیش از یک‌بار ازدواج کرده باشد به همین دلیل، برای استاندارد کردن معیارهای ورود به مطالعه، ازدواج شاخص، تعریف شد.
با توجه به فرایند نمونه‌گیری در این مطالعه سعی بر آن شد که از روش تحلیل مطالعات پیمایشی استفاده و وزن‌دهی‌های لازم انجام شود.

پرسشنامه‌
برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

متادیتا
راهنمای داده خام
برای دریافت نمونه داده های خام اینجا کلیک کنید.

گزارش
برای دریافت گزارش این پیمایش اینجا کلیک نمایید.