۱۳۹۸/۰۳/۲۱

مراحل تدوین و اجرای تقویم پیمایش‌ها و دستورالعمل ها

 

 

 دستورالعمل ها

شماره عنوان
1 دستورالعمل تدوین گزارش پروتکل پیمایش های ملی سلامت
2 دستورالعمل تدوین گزارش پایلوت پیمایش ها
3 دستور العمل تدوین گزارش نهایی