۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

به دنبال اجرای ارزیابی نخست طرح تحول سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت و ارزیابی محتوای این گزارش و سپس تغییر نمایندۀ سازمان جهانی بهداشت در ایران، مقرر شد مقدمات تکمیل گزارش فراهم شود. به این منظور از اردیبهشت ،1395جلسات مداومی با نمایندۀ سازمان جهانی بهداشت و اعضای ستاد ارزیابی طرح تحول سلامت مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت با نظارت مستقیم جناب آقای دکتر حریرچی برگزار شد. در طی این جلسات، ماتریسی از سوی این سازمان با نام سینوپسیس ارائه شد که شامل این موارد بود: 1. ضرورت اجرای طرح تحول سلامت، فرایندهای آماده سازی و طراحی طرح؛  2. مهمترین مداخلات طرح تحول سلامت، مهمترین اقدامات برای هر مداخله و سپس  شاخص های هر مداخله (ضرورت داشت این موارد براساس ترتیب زمانی ارائه شود)؛ 3. بودجۀ هر مداخله و تعیین ردیف بودجۀ آن و سپس  مشخص کردن این موضوع که بودجه، پایدار است یا پایدار نیست. 
برای تکمیل این گزارش، مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت جلسات متعددی را با  معاونت های بهداشت، درمان، سازمان غذا و دارو و سپس دفتر بودجه برگزار کرد و با کمک واحدهای مرتبط گزارش تکمیل شد و قبل از شروع ارزیابی دوم، در اختیار نمایندۀ آن سازمان قرار گرفت. در این گزارش مشخص شد که طی  سالهای 1392تا 1395وزارت بهداشت، در حدود 200 اقدام مهم در ذیل 25 مداخلۀ اصلی به عنوان طرح تحول سلامت انجام داده است و از روی این مداخلات اهداف طرح شامل موارد زیر، استخراج شد: 1. تأمین منابع مالی پایدار برای حوزۀ سلامت؛ 2. ایجاد حفاظت مالی در برابر  هزینه های سلامت؛ 3. ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتی باکیفیت؛ 4. تقویت و ارتقای عملکرد نظام سلامت؛ 5. رضایت مردم. این 5 هدف مهم مبنای گزارش دوم قرار گرفت و بر این اساس گزارش انجام شد.