۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پاسخ سریع

زمانی که برنامه ریزان و سیاست‌گذاران‌نظام سلامت بایستی با یافته‌ها و سنتزهای شواهد تحقیقاتی موجود، حمایت شوند، اما چارچوب زمانی جهت تهیه یک خلاصه کامل از شواهد و برگزاری‌گفتمان ها، بسیار کوتاه است، یک برنامه پاسخ سریع، می‌تواند از طریق ارائه دسترسی به‌موقع به شواهد تحقیقاتی برای تصمیم‌گیرندگان نظام سلامت (به بیان دیگر،‌سیاست‌گذاران و ذینفعانی که به اتخاذ، آگاه سازی یا اجرای تصمیمات درباره نظام های سلامت می پردازند)، این شکاف را پر کند.