۱۳۹۸/۰۳/۲۱

اقدامات انجام شده برای تقویم پیمایش‌ها براساس تقویم زمانی - 1397

 

تیر ماه تدوین برنامه تقویم پیمایش‌های حوزه سلامت برای دوره 1397 الی 1400  دریافت فهرست نهایی (پیمایش‎های در اولویت اجرا)
مهر ماه تصویب برنامه تقویم پیمایش‌های حوزه سلامت در شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت -
آبان ماه نهایی شدن وضعیت 9 پیمایش که حوزه بهداشت متولی اجرای آنها می‌باشد. مشاهده اقدامات انجام شده برای این 9 پیمایش