۱۴۰۱/۰۴/۰۸

نشست تخصصی نگاهی به هزینه های سلامت با رویکرد پایش اهداف کلان نظام سلامت و میزان دستیابی به پوشش همگانی سلامت

گفتمان سیاستی نگاهی به هزینه های سلامت با رویکرد پایش اهداف کلان نظام سلامت و میزان دستیابی به پوشش همگانی سلامت در تاریخ سه شنبه 7 تیر ماه 1401 از ساعت 17 الی 19 برگزار گرید

برگزاری نشست تخصصی نگاهی به هزینه های سلامت با رویکرد پایش اهداف کلان نظام سلامت  و میزان دستیابی به پوشش همگانی سلامت 

این نشست شاخص‌های منتخب پیمایش هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در حوزه سلامت و حساب‌های ملی سلامت را بررسی نموده و جایگاه ایران در مسیر دستیابی به پوشش همگانی سلامت و چالش‌های موجود را  مورد ارزیاب قرار می دهد.