۱۳۹۷/۰۸/۲۳

گزارش طرح های پژوهشی طرح تحول سلامت

 1. تحلیل سیاست های سلامت اتخاذ شده با هدف پوشش همگانی سلامت در سه دهه اخیر و استخراج گزینه های سیاستی و ارائه راهبردهای آینده نگاری برای تصمیم گیری های آینده نظام سلامت
 2. بررسی پذیرش ها و بستری های غیر مقتضی در بخش های داخلی – خارجی بیمارستانهای آموزشی شهرهای کرمان و یاسوج بر اساس پروتکل ارزیابی مناسب (AEP)
 3. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر نظام بیمه ای کشور
 4. تعیین ارتباط عدم تقارن اطلاعات گیرنده خدمات سلامتی و ارائه ددهنده خدمات سلامتی با مقدار بهره مندی از خدمات سلامتی سرپایی و بستری (با مقایسه مقدار بهره مندی از خدمات سلامتی سرپایی و بستری در بیمار پزشکی و بیمار غیر پزشک)
 5. بررسی مناسب (مقتضی بودن) تجویزهای تصویر برداری پزشکی در بیمارستان های مشمول طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 6. بررسی تاثیر طرح تحول سلامت بر پرداخت های غیر رسمی در کشور
 7.  بررسی تاثیر اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر رفتار تامین کنندگان منابع
 8. بررسی سیاستگذاری، تدوین و استقرار برنامه پرداخت مبتنی بر عملکرد و تعیین تاثیر اجرای آن در ایجاد تعادل پرداختی کارکنان بیمارستانی در ایران
 9. بررسی پرداخت های غیر رسمی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت ایران
 10. تحلیل هزینه منفعت درمان های ناباروری با استفاده از رویکرد تمایل به پرداخت (WTP)
 11. بررسی خدمات سلامت مستعد تقاضای القایی در ایران