۱۳۹۸/۰۸/۲۲

ارتقای کارایی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

درباره محتوی

با توجه به آغاز اصلاحات نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380 شمسی و در ادامه آن آغاز اقدامات مرتبط و شروع طرح تحول نظام سلامت در دهه 1390 شمسی، یکی از چالش هایی که دست اندرکاران حوزه سلامت کشور و نیز مشاوران بین المللی مرتبط با سازمان جهانی بهداشت بر آن تاکید داشته اند لزوم ارتقای کارایی نظام سلامت ایران می باشد.
با عنایت به اینکه اکثر مطالعات داخلی انجام شده در گذشته عمدتا به آسیب شناسی کارایی در سطح بیمارستانی کشور پرداخته است و از طرفی محدودیت منابع که نظام سلامت با آن همواره روبرو بوده است، این نیاز احساس شد که در سطح کلان نظام سلامت نیز وضعیت کارایی و نیز آسیب شناسی آن مورد موشکافی دقیق قرار بگیرد.
لذا مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آن شدند تا خلاصه گزارشی در خصوص
وضعیت کارایی در نظام سلامت و راههای ارتقای آن تهیه نمایند تا از طریق آن، سیاستگذاران حوزه سلامت کشور، نقاط تمرکز حوزه کارایی را شناخته و از آن طریق بتوانند اقدامات اصلاحی را به انجام رسانند. گزارش پیش رو در همین راستا تببین و گردآوری گردیده است.
برای استفاده از مطالب این گزارش لطفا از آدرس استنادی ذیل استفاده شود :
ارتقای کارایی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران. تببین و گردآوری توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. تابستان 1398.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.