۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

برای  انجام  این  ارزیابی،  مؤسسۀ  ملی  تحقیقات  سلامت  با  کمک  ستاد  اجرایی  طرح تحول سلامت، از خرداد ماه  1393 مبادرت به این اقدام نمود. برای اجرای این اقدام، براساس بسته های اعلامی معاونت درمان، یکسری شاخص  ها تدوین و برای احصا این شاخص ها اقدام شد. به طور مثال زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی یکی از مهم ترین شاخص هایی بود که به مدت دو سال در هر فصل از بیماران ترخیصی مورد پرسش قرار گرفت. این گزارش در سطح معاونت  ها توزیع و مبنای اقدامات بعدی گردید. در قالب این گزارش، پروژه هایی مانند رضایت بیماران از ابعاد طرح تحول سلامت، رضایت پزشکان و کارکنان از ابعاد طرح تحول سلامت، نظر پزشکان در خصوص ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی، بررسی پرداخت های غیررسمی در سطح کشور، ارزیابی سامانه های شکایت از تعرفه و پرداخت های غیررسمی و ارزیابی زنجیره تأمین دارو تجهیزات انجام شد.