۱۳۹۷/۰۸/۲۶

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1395

اطلاعات پیمایش

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر یک مطالعه مقطعی است که به صورت پیمایشی در قالب مطالعه نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر‌واگیر تحت راهنمای سازمان جهانی بهداشت اجرا می شود. مراقبت جهانی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، در راستای پاسخ به نیاز روزافزون بین المللی برای دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل مقایسه از عوامل خطر مهم و شایع بیماری‌های غیر‌واگیر طراحی شده است. اهداف کلی این موضوع، فراهم نمودن زیر-ساخت لازم برای مراقبت جهانی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (با تأکید خاص بر کشورهای در حال توسعه) و تدارک منابع اطلاعات جهانی در خصوص روند و توزیع عوامل خطر می‌باشد. برنامه مراقبت یک ابزار ضروری برای تصمیم‌گیری درباره سلامت عمومی مبتنی بر شواهد و پایش موفقیت مداخلات این حوزه باهدف نهائی تقلیل و محصور کردن اپیدمی بیماری‌های غیرواگیر می‌باشد. این موضوع بر رویکردی گام به گام استوار است که در آن گام اول تمرکز پرسشگری، گام دوم تمرکز سنجش‌های جسمی و گام سوم تمرکز سنجش های آزمایشگاهی می‌پردازد. هدف اصلی اجرای این پیمایش ها در ایران، تعیین شیوع عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماری‌های غیر واگیر شامل مصرف دخانیات، تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی، فشار‌خون بالا، اضافه وزن و چاقی، قند خون بالا و چربی خون بالا بوده است. در پیمایش استپس از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. مطالعه در تیر ماه 1395 انجام شد.

پرسشنامه

برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

متادیتا (راهنمای داده های خام)

فایل های راهنمای داده های خام را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید.

نمونه داده های خام

برای دریافت نمونه داده های خام اینجا کلیک نمایید.

گزارش

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.

سایر