۱۳۹۸/۱۲/۰۴

گزارش اپیدمی مصرف دخانیات در جهان سال 2019

گزارش اپیدمی مصرف دخانیات در جهان، سال 2019 توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد. این گزارش شامل آخرین وضعیت مصرف دخانیات در کشورهای جهان و همچنین مداخلات انجام گرفته برای مقابله با آن می‌باشد.
براساس این گزارش:
•    شیوع مصرف در حال حاضر دخانیات (current tobacco smoking) در بالغین بالای 15 سال از 5/22 درصد در سال 2007 به 2/19 درصد در سال 2017 رسیده که نشان‌ دهنده 15 درصد کاهش در 10 سال اخیر می‌باشد. شیوع مصرف دخانیات در کشورهای با درآمد پایین تقریباً نصف شیوع در کشورهای با درآمد بالا می‌باشد و این نسبت در طول این 10 سال تقریباً بدون تغییر بوده است. در سال 2017 شیوع مصرف دخانیات در بالغین بالای 15 سال در کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و درآمد پایین به‌ترتیب 6/21، 5/19 و 2/11 درصد بوده است.
•    با این‌که تقریباً در سه کشور از هر چهار کشور دنیا فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع می‌باشد اما تخمین زده می‌شود که در جهان حدود 24 میلیون کودک 13 تا 15 ساله سیگاری وجود دارند و 13 میلیون نفر آنها نیز تنباکوی غیردخانی (smokeless tobacco) مصرف می‌کنند.
•    در حال حاضر حدود پنج میلیارد نفر (65 درصد از جمعیت جهان) زیر پوشش یکی از مداخلات جامع برای کنترل مصرف دخانیات هستند که این مقدار نسبت به سال 2007 که تنها یک میلیارد نفر (15 درصد از جمعیت جهان) را شامل می‌شد، حدود 4 برابر شده است. مداخلات جامع ترک دخانیات برای4/2 میلیارد نفر در 23 کشور دردسترس می‌باشد.
•    براساس این گزارش شیوع مصرف دخانیات در بالغین در ایران 9 درصد و میزان مالیات بر دخانیات 7/21درصد بوده است. از جمله مداخلات مناسب کشور در زمینه مداخلات کاهش مصرف دخانیات، ممنوعیت تبلیغ دخانیات می‌باشد. 

این گزارش از لینک زیر قابل دریافت است.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1