۱۳۹۷/۰۸/۱۹

تایید اطلاعات مراکز بین المللی

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت مطابق ابلاغ مسئول تأیید نهایی تمام اطلاعاتی باشد که مقرر است از کشور جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان های بین المللی قرار بگیرد. براساس این موضوع، تمام اطلاعات قبل از ارسال، در اختیار مؤسسه قرار میگیرد و دبیرخانه دیده بانی مسئولیت ارزیابی و تآیید صحت این موارد را برعهده دارد.