۱۳۹۷/۰۶/۳۱

فرم ترجمان دانش طرح‌های پژوهشی

با توجه به اینکه تبدیل نتایج گزارش‌های ارزیابی فناوری سلامت به تصمیم سیاستی کمی زمان‌بر است، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در قبال استفاده تجاری از نتایج طرح‌های ارزیابی فناوری سلامت هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

فرم ترجمان دانش، طرح های  HTA

فرم ترجمان دانش، طرح های HSR