۱۳۹۹/۰۲/۰۲

چگونگی شروع مجدد اقتصادهای ملی در دوران بحران ویروس کرونا

یکی از دغدغه هایی که همه کشورهای جهان در این دوران اپیدمی کرونا با آن مواجه هستند تصمیم گیری در مورد زمان بازگشت اقتصادهای ملی به وضعیت طبیعی یا نسبتا طبیعی قبل از اپیدمی کرونا است. گزارش حاضر مقاله ای است تحت عنوان "چگونگی شروع مجدد اقتصادهای ملی در دوران بحران ویروس کرونا" که توسط "دفتر مشاوره بازرگانی جهانی McKinsey & Company " منتشر شده است و با توجه به اهمیت مدل ارائه شده و کمکی که در گرفتن الگو در کشور می تواند بازی نماید ترجمه و ارائه شده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.