۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درباره ترجمان دانش KTE

ترجمان دانش:

یكی از مهمترین نقش‌های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت به عنوان سازمانی كه واسطه دانش است، آن است كه ارتباط بین تولیده‌كنندگان دانش و تصمیم گیرنده‌گان را تسهیل و تقویت كند. بنابراین یكی از رویكردهای اساسی مؤسسه آن است كه طرح های پژوهشی مؤسسه به نحو مطلوبی به كاربرد عملی برسد و صرفا به توزیع اطلاعات علمی و عملی و یا انتشار مقاله دانشگاهی ختم نشود . بلكه شواهد تولید شده حاصل از پژوهش به دست سیاست‌گذاران و تصمیم ‌گیرنده‌گان حوزه سلامت و مخاطبین و ذینفعان برسد و نتایج پژوهش از سطح گزارش نتایج طرح پژوهشی به سطح جامعه بیاید.

 

اهداف واحد KTE مؤسسه:

  •     انتقال دانش تولیدشده حاصل از طرح‌های پژوهشی مؤسسه
  •     بكارگیری شواهد دانش حاصل از یافته‌های پژوهشی
  •     افزایش تعامل بین تولیدكننده‌گان دانش و تصمیم گیرنده‌گان

 

تحویل ترجمان دانش هر طرح به مؤسسه به چه صورت است؟

برای نیل به اهداف فوق، كلیه طرح‌های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت پس از خاتمه لازم است خلاصه‌ای از نتایج طرح را به شكل یك-سه و نیز پذیرش مقاله حاصله از طرح را در مجله حکیم  به واحد ترجمان دانش مؤسسه ارائه دهند و بدیهی است با ارائه اشكال فوق روند خاتمه طرح در مؤسسه ملی تحقیقات به پایان می‌رسد.

در مورد طرح‌هایی كه از اهمیت موضوعی مرتبط با راهبردهای مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برخوردارند، علاوه بر ارائه یك-سه و پذیرش مقاله طرح در مجله حکیم، با نظر شورای ترجمان دانش مواردی همچون: برگزاری سمینار و نشست تخصصی، مصاحبه با رسانه های جمعی، مکاتبه با ذینفعان و بهره‌برداران نیز ممكن ضروری برسد که با مجری محترم در این خصوص هماهنگی­‌های لازم صورت خواهد گرفت.