۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

به دنبال اجرای طرح تحول سلامت و ضرورت پایش مداوم طرح، مقرر شد مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت به ویژه برای پاسخ به برخی سؤالات در زمینۀ نقد طرح تحول سلامت، گزاره برگ های هفتگی تدوین کند. تدون این گزاره برگ ها از خرداد ماه سال 1395 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. تا کنون 60نسخه از این گزاره برگ ها تدوین شده است و برخی از آنها به انتخاب سیاست گذار ارشد، در سرانه ها ارائه شده است. مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت عناوین بعدی را نهایی نموده است و مقرر است هفتگی ارائه دهد.