۱۳۹۹/۱۲/۱۲

وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی - نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

درباره محتوی

محتوی پیش رو گزارشی جامع از هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی در سال 1398 است؛ که بر اساس داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران، تهیه شده است.
این گزارش چهارمین گزارش جامع هزینه های سلامت بر اساس پیمایش هزینه_درآمد خانوار است که در هشت فصل ارائه می شود. در فصل اول به تعریف مفاهیم و روش های محاسبه هزینه ها و شاخص های سلامت پرداخته شده است. در فصل دوم، هزینه های سلامت با احتساب سال 1395 به عنوان سال پایه به هزینه های ثابت تبدیل و نتایج بر اساس قیمت های ثابت ارائه شده اند. در فصل سوم به بررسی هزینه های سلامت بر اساس قیمت های جاری و موجود سال 1398 پرداخته شده است. با طبقه بندی خدمات بر اساس طبقه بندی پوشش همگانی سلامت، در فصل چهارم، هزینه های سلامت بر اساس این طبقه بندی بررسی شده اند. به منظور مقایسه پذیری بیشتر هزینه های سلامت با درآمد و کل هزینه های مصرفی خانوار، در فصل پنجم این گزارش، به بررسی درآمد و کل هزینه های مصرفی در پنجک ها و دهک های هزینه ای پرداخته شده است. به دلیل اهمیتی که در بررسی و محاسبه پرداخت های غیررسمی وجود دارد، در فصل ششم، پرداخت های غیررسمی براساس قیمت های جاری و ثابت ارائه شده اند. همچنین در فصل هفتم این گزارش به بررسی پرداخت های مستقیم از جیب بر اساس مراکز ارائه دهنده خدمات (در مزاکر و بیمارستان های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز) پرداخته شده است؛ و در نهایت در فصل هشتم این گزارش روند شاخص های هزینه ای سلامت طی سال های 1395 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، همه هزینه های و شاخص های سلامت در سطح کل جمعیت، به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجک های هزینه ای ارائه شده اند.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.