۱۳۹۷/۱۰/۰۱

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1388

اطلاعات پیمایش

دور پنجم مطالعه بررسی نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در سال 1388 و براساس «رویکرد گام‌به‌گام سازمان جهانی بهداشت» برای پیاده‌سازی نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر با هدف گردآوری داده‌های استاندارد و متناسب با نیازهای سلامتی در سطح کشور انجام شد. این مطالعه شامل 29888 شهروند ایرانی در سن 15 تا 64 سال بود. این بررسی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در سطح ملی و استانی انجام شد. در این بررسی 50 خوشه به‌صورت تصادفی از هر استان انتخاب شد كه هر خوشه شامل 2 نفر از هر جنس (مرد و زن)، 1 نفر در هر يكاز پنج گروه سنی 54-45، 44-35، 34-25، 24-15 و 64-55 سال بود. كه جمعاً 1000 نفر از جمعيت شهري و روستايي هر استان و 29888 نفر در كل كشور وارد اين بررسي شدند. اين حجم نمونه 0.06 درصد از جمعيت 15 تا 64 سال كشور را پوشش مي‌داد. كنترل كيفيت تمامي اندازه‌گیری‌ها از طريق كنترل‌هاي دوره‌اي توسط ناظران استاني گروه بررسي انجام پذيرفته است. به‌منظور همسان‌سازي نمونه موردبررسی با توزيع سني و جنسي و جمعيت استاني كشور، وزن‌دهی به داده‌ها براساس سرشماري سال 1385 كشور انجام شد. دو گام (پرسشگری با پرسشنامه و سنجش‌های جسماني) در این مطالعه اجرا شد و سنجش آزمایشگاهی در این مطالعه موردبررسی قرار نگرفت.

پرسشنامه

برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

گزارش 

برای دریافت گزارش پیمایش اینجا کلیک کنید.

گزاره برگ

برای دریافت گزاره برگ این پیمایش اینجا کلیک نمایید.