۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شورای پژوهشی

نماینده معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر اردشیر خسروی)

رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (آقای دکتر علی اکبری ساری)

نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران (آقای دکتر اکبر فتوحی)

نماینده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر سجاد سحاب نگاه)

نماینده سازمان نظام پزشکی (آقای دکتر سیدموید علویان)

نماینده سازمان غذا و دارو (آقای دکتر محمد پیکان پور)

نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران ( آقای دکتر علی نمکی)

رئیس امور پژوهشی و آموزشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (خانم دکتر ژاله عبدی)

نماینده معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر غلامرضا حسن زاده)

نماینده فرهنگستان علوم پزشکی (آقای دکتر سید محسن فروتن)

نماینده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر رسول یار احمدی)

نماینده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر محمود صمدپور)

نماینده معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر سیدموسی طباطبایی)