۱۳۹۷/۰۵/۳۰

نشست مرداد ماه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد (STEPS)

این نشست به بررسی پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر (STEPS) سال ۱۳۹۵ اختصاص داشت.
نشست گفتگوی سیاستی مرداد ماه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت روز سه شنبه ۳۰ مردادماه برگزار گردید. در این نشست که به بررسی پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر (STEPS) سال ۱۳۹۵ اختصاص داشت، با حضور تیم اجرایی این پیمایش، ضمن بیان خلاصه ای از تجربیات، چالشها و دستاوردها اجرای آن مهمترین نتایج پیمایش ارائه گردید.