۱۳۹۸/۰۴/۰۳

اعضای هیئت علمی مؤسسه

به ترتیب حروف الفبا

دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا
دانشیار بیماری های داخلی

مدیر گروه ارائه خدمات سلامت

 صفحه شخصی


دکتر الهام احسانی چیمه

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر گروه نیروی انسانی سلامت

صفحه شخصی


دکتر الهام احمدنژاد
دانشیار اپیدمیولوژی

رئیس دبیرخانه دیده بانی سلامت

صفحه شخصی


دکتر علی اکبری ساری
استاد سیاستگذاری سلامت

رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

صفحه شخصی


دکتر علیرضا اولیائی منش

استاد سیاستگذاری سلامت

مدیر گروه پرداخت و منابع مالی نظام سلامت

صفحه شخصی


دکتر سهند ریاضی اصفهانی

استادیار پزشکی اجتماعی

صفحه شخصی


دکتر ژاله عبدی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رئیس اداره آموزش و پژوهش

صفحه شخصی


دکتر زهرا غریب ناصری

استادیار اقتصاد

صفحه شخصی


دکتر محمدرضا مبینی زاده

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

صفحه شخصی


دکتر مهران مقصودلو

استادیار بیوشیمی پزشکی

صفحه شخصی


دکتر مهدی مهدوی

استادیار سیاستگذاری سلامت

صفحه شخصی


دکتر عباس وثوق مقدم 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مدیر گروه آموزشی و تحقیقاتی حکمرانی و سلامت

صفحه شخصی