۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

پایش و ارزیابی پوشش همگانی سلامت در سطح  بین المللی توسط چارچوبی مشخص، با حداقل  شاخص ها انجام  میگیرد. این شاخص ها از سال 2012 میلادی سالانه جمع آوری و گزارش  می شود. از سال  2016 میلادی، مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت  به عنوان مسئول تکمیل  شاخص ها تعیین شده است. گزارش سال 2017 میلادی در آوریل همان سال ارائه شد و ایران برای این چارچوب هیچ شاخص گزارش  نشده ای ندارد. گزارش جهانی در اکتبر 2017 منتشر شد و مطابق این چارچوب شاخص پوشش برای ایران 65 درصد بوده و برای شاخص های حفاظت مالی هنوز تا رسیدن به صفر فاصله دارد. گزارش مقایسه ای این ارزیابی در حال تهیه است.