۱۳۹۸/۰۵/۰۸

روند تغییرات شاخص توسعۀ انسانی در ایران

جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص توسعۀ انسانی در بین 189 کشور دنیا

در سال 2017 میلادی براساس گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد از 189 کشور دنیا، نروژ رتبه اول در گروه کشورهای با توسعۀ انسانی بسیار زیاد، نیجریه رتبه آخر در گروه کشورهای با توسعۀ انسانی پایین و ایران رتبه شصتم در گروه کشورهای با توسعۀ انسانی زیاد بوده اند.

جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص توسعۀ انسانی در بین کشورهای منطقۀ چشم انداز

ایران رتبه هشتم را در میان کشورهای منطقۀ چشم انداز از نظر شاخص توسعۀ انسانی در سال 2017 میلادی دارد.

تغییرات شاخص توسعۀ انسانی در ایران از سال 1369 تا 1396

روند شاخص توسعۀ انسانی در ایران از سال 1369 رو به افزایش بوده و از 0/577 در این سال به 0/798 در سال 1396 افزایش یافته است.