۱۳۹۶/۰۸/۲۳

برگزاری نشست گفتمان سیاستی آبان ماه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

در این نشست پس از بیان مقدمه توسط جناب آقای دکتر مجدزاده رییس محترم مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، سرکار خانم دکتر احمدنژاد به بیان روش اجرا و چگونگی تدوین گزارش دیده‌بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در انتهای جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.
نشست گفتمان سیاستی آبان ماه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت با عنوان «دیده‌بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران» روز سه شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن جلسات برگزار گردید. در این نشست پس از بیان مقدمه توسط جناب آقای دکتر مجدزاده رییس محترم مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، سرکار خانم دکتر احمدنژاد به بیان روش اجرا و چگونگی تدوین گزارش دیده‌بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در انتهای جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد. این گزارش شامل هشت بخش اصلی و یک بخش نتیجه گیری به شرح است. فصل نخست: نگاه کلی به جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت؛ فصل دوم: ساختار و حاکمیت؛ فصل سوم: تأمین مالی؛ فصل چهارم: منابع فیزیکی و سرمایه انسانی؛ فصل پنجم: ارایه خدمات سلامت؛ فصل ششم: نظام اطلاعات سلامت؛ فصل هفتم: اصلاحات نظام سلامت؛ فصل هشتم: ارزیابی نظام سلامت با هدف دستیابی به پوشش همگانی سلامت؛ در این گزارش به توصیف اجمالی از وضعیت نظام سلامت ایران، سیاست های جاری و اصلاحات اساسی آن در دوره گذار از تحولات اساسی به منظور دیده بانی پرداخته می شود. در هر فصل کارکردها و اطلاعات مربوط به کشور ارائه شده و سپس اطلاعات و شاخص ها برای گروه های خاصی از کشورها ارایه و رتبه ایران در این گروه ها آورده شده است. گروه بندی کشورها شامل کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (در سال ۲۰۱۶)، کشورهای منطقه سند چشم انداز ۲۰ ساله، مدیترانه شرقی، و برای برخی از شاخص ها کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری اقتصادی هستند.