۱۳۹۸/۰۹/۱۰

چارچوب اقدام برای ارتقای پوشش همگانی سلامت (UHC) در منطقه مدیترانه شرقی

چارچوب اقدام برای ارتقای پوشش همگانی سلامت (UHC) در منطقه مدیترانه شرقی را می توانید از طریق لینک های زیر دریافت نمایید:

دریافت نسخه فارسی

دریافت نسخه انگلیسی

(لینک نسخه انگلیسی در وب سایت سازمان جهانی بهداشت: http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_EN_16287.pdf)