۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت

ایجاد نظام خدمات سلامت برای بهبود سطح ارائه‌ خدمات و برقراری عدالت در سلامت افراد جامعه با سطوح اقتصادی و اجتماعی مختلف، از اهداف اصلی سیاست‌گزاران بخش بهداشت و درمان کشورها است. برای انجام این مهم توجه به نظام سلامتی که با امکانات و شرایط موجود بهترین خدمات را در اختیار عموم مردم جامعه قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت کاهش نابرابری در سلامت و دسترسی همگانی به خدمات سلامت بین گروه‌های مختلف جامعه، شناخت عوامل تأثیرگذار بر نیازهای درمانی و بهداشتی موجود و نحوه‌ رفع آن‌ها و عواملی که منجر به استفاده افراد از خدمات سلامت می‌شود، برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های نظام سلامت کشور ضروری است؛ بنابراین به‌منظور سنجش تقاضا و بهره‌مندی عموم افراد جامعه از خدمات سلامت، آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، در سال‌های 1381، 1387، 1393 و 1394 در یک بستر تحقیقاتی مناسب انجام شده است. دو دوره اخیر با همت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت طراحی و توسط پژوهشکده آمار ایران اجرا شده است. هدف اصلی از اجرای این پژوهش آگاه نمودن برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران بخش بهداشت و درمان از میزان و چگونگی بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور بوده است.