۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ارائه داده های خام

موسسه ملی تحقیقات سلامت، براساس رسالتی که برعهده دارد، مسئول تدوین و اجرای تقویم پیمایش ها می باشد. براساس قانون به اشتراک گذاری اطلاعات وظیفه دارد این اطلاعات را براساس شیوه نامه مصوب، در اختیار متقاضیان داده قرار دهد. هم اکنون موسسه داده های خام پیمایش های زیر را به اشتراک می گذارد:
1.    پیمایش شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت - 1389
2.    پیمایش بهره مندی از خدمات سالامت – 1393
3.    پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت – 1394
4.    پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر- 1395

برای دریافت داده های خام پیمایش ها مطابق شیوه نامه اقدام کنید.