۱۳۹۸/۰۵/۰۸

شیوع مصرف دخانیات در ایران در سال 1395

مصرف دخانیات در حال حاضر

  • شیوع مصرف دخانیات در حال حاضر در بزرگسالان ایرانی 13/34 درصد هست که در مردان در حدود 6 برابر زنان است و در پنجک پنج کمترین شیوع را دارد.
  • شیوع مصرف دخانیات در حال حاضر در روستا بیشتر از شهر است.
  • بیشترین مصرف دخانیات در حال حاضر در استان بوشهر برابر 19/84 درصد می باشد.

مصرف دخانیات از گذشته تاکنون

  • شیوع مصرف از گذشته تاکنون در بزرگسالان ایرانی 18/44 درصد است، که در مردان حدود 5/3 برابر زنان مصرف شایعتر است. در بین پنجکها، در پنجک پنج کمترین شیوع مصرف مشاهده می شود.
  • در میان گروه های سنی، پایین ترین شیوع مصرف در افراد زیر 24 ساله است و بالاترین شیوع مصرف در 40 سال به بالا که برابر با 45/38 درصد می باشد.
  • در بین استان ها بیشترین مصرف در استان قزوین (28/98 درصد) گزارش شده است.