۱۳۹۷/۰۹/۲۷

پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت 1387

اطلاعات پیمایش

پيمايش ملي با عنوان «بررسي چگونگي بهره‌مندی جامعـه از خـدمات سـلامت» در سـال ۱۳۸۷ به‌صورت مقطعی اجرا شد. اجرای آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت 1387 در تاریخ 27 بهمن 1387 لغایت 10 اسفند 1387 توسـط وزارت بهداشت، درمان و آموزش اجرا شد. در اين مطالعه ملـي، کـه بـر روي ۲۳۵۴۵ خانوار ايراني (۷۵۰ خانوار از هر استان) صورت گرفت، مجموعاً داده‌های ۱۰۲۰۰۰ نفـر از کـل کشـور جمع‌آوری گرديد. نمونه‌هــا در ســطح ملــی و به‌صــورت تصادفــی، بــا توجــه بــه طبقه‌بنــدی جغرافیایــی در دو بخــش روســتایی و شــهری انتخــاب شــدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد و جهت تکمیل آن مصاحبه‌ای با سرپرست خانوار و سپس کلیه اعضای خانوار نمونه (افراد بالای 15 سال) صورت گرفت. در ایــن طــرح ابتــدا از مشــخصات جمعیت شناسی(دموگرافی)، اجتماعــی و اقتصــادی خانــوار و تک‌تــک اعضــای آن پرســش شــده اسـت. پس ‌از آن از افـراد دربـاره احسـاس نیـاز بـه اسـتفاده از خدمــات ســرپایی و بهره‌منــدی از آن‌هــا بــه تفکیــک خدمــت در دو هفتــه گذشــته و احســاس نیــاز بــه اســتفاده از خدمــات بســتری و بهره‌منــدی از آن در دوازده ماه گذشــته به‌عنوان تقریبــی از خودارزیابی افــراد از وضعیــت سلامتشان سؤال پرسیده شد. نهایتاً گزارشی از این مطالعه منتشر نشده است.