۱۳۹۸/۰۵/۰۸

وضعیت مصرف الکل در ایران

وضعیت مصرف الکل برای ایران از دو منبع در این گزاره برگ بررسی شده است.

وضعیت مصرف الکل براساس پیمایش استپس 1395 در جمعیت بالای 18 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت مصرف الکل براساس گزارش جهانی (2018) در جمعیت 15 سال و بالاتر

  • سرانه مصرف الکل، یک لیتر در سال می باشد که این مقدار در ایران از روش های ثبت غیررسمی بدست آمده است.
  • در بین الکلی ها، سرانه مصرف الکل برابر 28/4 لیتر بوده است که به طور متوسط 61/4 گرم در روز الکل مصرف کرده اند. پیش بینی میشود در سال های آتی یک درصد جمعیت مصرف الکل داشته باشند. نوع الکل مصرف شده در ایران ثبت نشده است.
  • شیوع الکلی های قهار 0/1 درصد در جمعیت بالای 15 سال و در جمعیت 19-15 سال که طی 12 ماه پیش مصرف الکل داشتند 1/7 درصد می باشد.
  • یک درصد از جمعیت مصرف کننده، مشکلات ناشی از مصرف الکل را دارند و 0/5 درصد از این جمعیت به دلیلی از مصرف الکل می میرند.