۱۴۰۰/۰۷/۰۳

گزارش Data, analytics & delivery for impact in focus: 2021

گزارش Data, analytics & delivery for impact in focus: 2021 توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد.

در این گزارش آخرین وضعیت جهت‌گیری‌های راهبردی و همچنین پیشرفتها و دستاوردهای کشورها در زمینه تقویت نظام اطلاعات سلامت بیان شده است. از نظر سازمان جهانی بهداشت داده‌های مربوط به سلامت باید به‌عنوان یک کالای عمومی در دسترس همگان قرارگیرند و از این داده‌ها بتوان برای اندازه‌گیری وضعیت دستیابی به اهداف ملی، منطقه‌ای و جهانی سلامت شامل اهداف سه میلیارد و اهداف توسعه پایدار مرتبط با سلامت (Triple Billion targets and health SDGs) و به‌عنوان شواهد برای استفاده در سیاستگذاری استفاده نمود.
در این گزارش همچنین برخی از تجربیات موفق کشورها ذکر شده‌اند و بر نقش سازمان جهانی بهداشت در حمایت از کشورها در جهت تقویت نظام اطلاعات سلامت و اهمیت همکاری‌های بین کشورها در این زمینه تاکید شده است.
متن کامل گزارش از لینک زیر قابل دسترسی می باشد.


https://cdn.who.int/media/docs/default-source/world-health-data-platform/who-ddi-in-focus-2021-2022-report.pdf?sfvrsn=7e1a3a1_18&download=true