۱۴۰۰/۱۱/۳۰

کارگاه/وبینار آموزشی ناظران کشوری پروژه ارزیابی ارائه خدمات سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت در پاندمی کووید-19

کارگاه/وبینار آموزشی ناظران کشوری پروژه «ارزیابی ارایه خدمات سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت در پاندمی کووید- ۱۹» در سطح دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی کشور به صورت مجازی و آنلاین با مشارکت معاونت بهداشت/ مرکز مدیریت شبکه، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.

کارگاه/وبینار آموزشی ناظران کشوری پروژه  «ارزیابی ارایه خدمات سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت در پاندمی کووید- ۱۹» در سطح دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی کشور به صورت مجازی و آنلاین با مشارکت معاونت بهداشت/ مرکز مدیریت شبکه، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. این پیمایش ، با حمایت سازمان جهانی بهداشت با هدف بررسی وضعیت موجود ارایه خدمات ضروری و نحوه مدیریت مبتلایان کووید-19  در سطح مراقبت های بهداشتی اولیه از تاریخ اول اسفندماه ۱۴۰۰ در سطح کلیه  دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور  و در 600 مرکز منتخب اجرا می شود .

در این وبینار دو ساعته، ابتدا، سرکار خانم دکتر ابراهیمی رییس محترم گروه ارتقای کیفیت، پایش و ارزشیابی، ضمن خوشامد گویی، توضیحاتی در مورد پیمایش ارایه نمودند. سپس، سرکار خانم دکتر احمدنژاد مجری محترم پیمایش از موسسه ملی تحقیقات سلامت، برای ۶۳ ناظر محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور، نحوه اجرای مطالعه،  دستورعمل نحوه تکمیل پرسشنامه و نحوه احصا و گردآوری اطلاعات برای پیمایش مذکور را تشریح کردند.