۱۳۹۸/۰۴/۰۵

وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی - نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1395

گزارش وضعیت هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی در سال 1395، به صورت جامع به بررسی هزینه‌ها و شاخص‌های حوزۀ سلامت به صورت سرانه و در سطح خانوار می‌پردازد؛ و هدف اصلی از آن بررسی وضعیت هزینه‌های سلامت خانوار از منظر حفاظت مالی است. در همین راستا در این گزارش در چند فصل بر اساس هزینه‌های ثابت (با احتساب سال 1390 به عنوان سال پایه) و جاری به ارائۀ مهمترین شاخص‌های حوزۀ سلامت مانند شاخص هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت پرداخته شده‌است. پرداخت‌های مستقیم از جیب، بیمه‌های مرتبط با سلامت، ارزیابی شاخص‌های حوزۀ سلامت بر اساس دسته‌بندی خدمات سلامت به روش پوشش همگانی سلامت و ... نیز سایر شاخص‌هایی هستند که در این گزارش آمده است. در این گزارش همۀ شاخص‌ها در سطح کل جمعیت، به تفکیک محل سکونت خانوار و پنجک‌های هزینه‌ای ارائه شده‌اند.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.