۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گزاره برگ های قبل از سال 1397 - صفحه دوم

شماره عنوان
21 اقدامات حوزه بهداشت در طی سه سال اول طرح تحول سلامت
22 پوشش همگانی بیمه سلامت در اسناد بالادستی: سیاست های ابلاغی
23 پوشش بیمه همگانی سلامت از منظر قانون اساسی
24 پوشش بیمه همگانی سلامت در اسناد بالادستی: از منظر برنامه های پنج ساله توسعه
25 پوشش همگانی بیمه سلامت: نتایج مطالعات خانوار
26 مقدار پرداخت مستقیم از جیب برای خدمات دندانپزشکی
27 سهم نسبی انواع خدمات سلامت در پرداخت از جیب مردم در سال های اخیر چقدر است؟
28 سهم پرداخت از جیب برای خدمات پاراکلینیک، قبل و بعد از طرح تحول سلامت
29 مداخلات طرح تحول سلامت برای حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های دارو و مقدار پرداخت از جیب برای دارو
30 خدمات سلامت دهان و دندان: اقدامات انجام شده در ایران 
31 روند ارائه خدمات سرپایی از زمان شروع طرح تحول سلامت در ایران چگونه است؟
32 چه دلایلی برای عدم استفاده از خدمات سلامت وجود دارد؟
33 مقایسه مدل ارائه خدمات سلامتی در سطخ شاخص های ورودی در مدل تبریز با کل کشور
34 مقایسه مدل ارائه خدمات سلامتی در سطح شاخص های ورودی در استان های مجری برنامه پزشک خانواده (مازندران و فارس) با کل کشور
35 مقایسه پوشش خدمات سرپایی و بهره مندی از این خدمات، در استان های مجری برنامه پزشک خانواده (مازندران و فارس) با کل کشور
36 مقایسه پوشش و بهره مندی از خدمات بستری در استان های مجری برنامه پزشک خانواده (مازندران و فارس) با کل کشور
37 مقایسه پوشش خدمات بهداشتی در استان مازندران و فارس با کل کشور
38 مقایسه پوشش خدمات سرپایی و بهره مندی از این خدمات، در مدل تبریز با کل کشور
39 مقایسه پوشش و بهره مندی از خدمات بستری در مدل تبریز با کل کشور
40 برنامه ششم توسعه: آیا این برنامه جایگاه ایران را در رسیدن به پوشش همگانی سلامت آشکار می کند؟

 

صفحه 1 | 2 | 3