۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گزاره برگ های قبل از سال 1397 - صفحه سوم

شماره عنوان
41 تجربه نظام سلامت مکزیک در پوشش همگانی سلامت
42 سلامت در کوبا: مدل موفق در مقایسه با کشورهای ثروتمند
43 نگاهی به اطلاعات مربوط به اثرات سلامتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایران
44 اصلاحات نظام تامین مالی بخش سلامت در جهت تحقق اهداف پوشش همگانی سلامت
45 پاسخگویی نظام سلامت: نیاز به برنامه ریزی و اقدام
46 پایش و پیشرفت نظام سلامت برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت: تجربه کشور تایلند
47 بهره مندی از خدمات سلامت بر اساس وضعیت بیمه پایه: نتایج مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت
48 نسبت و تعداد جمعیت مواجه شده با هزینه های فقرزا در سال های 1386 تا 1394
49 وضعیت استعمال دخانیات در بزرگسالان 15 تا 54 سال در ایران
50 وضعیت درآمدی و شغلی در جمعیت 15 تا 24 ساله بر اساس مطالعه شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت در ایران
51 درصد کودکان محروم از زندگی با والدین در ایران چقدر است؟
52 وضعیت سلامت روان و برخی اقدامات حوزه سلامت
53 آستانه مواجهه با هزینه های کمرشکن بر اساس پرداختی از جیب
54 تورمِ بخش سلامت و عمومی
55 خرید راهبردی خدمات سلامت در ایران: راهکارهای استقرار
56 توزیع جغرافیایی پوشش همگانی بیمه سلامت: نتایج حاصل از آمارگیری بهره مندی از خدمات سلامت سال 1394
57 شرایط ناکارایی نظام سلامت ایران و مداخلات پیشنهادی برای مقابله با آنها
58 هزینه صرف شده برای خدمات سرپایی بر اساس مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت در سال های 1393 و 1394
59 بررسی متوسط زمانی که پزشک برای ویزیت مراجعین سرپایی صرف کرده است، بر اساس مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت
60 مدت زمان انتظار برای بستری در بیمارستان، در سال های 1392 و 1393 و 1394 بر اساس مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت

 

صفحه 1 | 2 | 3