۱۳۹۷/۰۸/۲۶

ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت

شاخص های عدالت در سلامت توسط سازمان برنامه و بودجه در دو نوبت طراحی و اعلام شده است. در نوبت اول 52 شاخص و در نوبت دوم 68 شاخص ارائه شده است. شاخص های مرتبط با حوزه سلامت در برنامه دوم شامل 38 شاخص می باشد. مؤسسه ملی تحقیقات سلامت وظیفه تدوین تقویم و اجرای پیمایش های حوزه سلامت را برعهده دارد و به همراه سایر برنامه ها (در بخش تقویم پیمایش ها به تفصیل ارائه شده است) شاخص های عدالت در سلامت نیز بررسی شد.