۱۳۹۸/۰۹/۲۴

گزارش توسعه انسانی سال 2019

گزارش توسعه انسانی سال 2019 توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر شد. شاخص توسعه انسانی (HDI)، شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور، در سه معیار پایه از توسعه انسانی شامل: 1. زندگی طولانی و سالم؛ 2. دسترسی به دانش؛ و 3. سطح زندگی مناسب. مقدار این شاخص بین صفر و یک ‌‌می‌باشد که هر چه این شاخص بیشتر باشد نشاندهنده وضعیت بهتر یک کشور است.
 بر اساس این گزارش:
•    با وجود پیشرفت جهانی در مقابله با فقر، گرسنگی و بیماری‌ها، ایجاد نسل جدیدی از نابرابری‌‌ها نشان ‌‌می‌دهد که بسیاری از جوامع برای مقابله با نابرابری‌ها آن طور که باید عمل نمی‌کنند؛
•    درست همانطور که شکاف در استانداردهای اساسی زندگی برای میلیون‌‌ها نفر در حال کم شدن است، نابرابری‌‌های مربوط به آموزش، فناوری و تغییرات آب و هوایی در حال افزایش هستند؛
•    شاخص توسعه انسانی در ایران در سال 2018 برابر 0.797 بوده و این کشور از این نظر رتبه 63 را در جهان دارا می‌باشد. در سال 2017 مقدار این شاخص 0.799 و رتبه ایران در جهان 60 بود.
این گزارش از لینک زیر قابل دریافت است:

http://hdr.undp.org/en/2019-report
همچنین اطلاعات کامل‌تر در مورد شاخص توسعه انسانی و وضعیت این شاخص در کشور ایران در قالب یک گزاره‌برگ از سایت موسسه ملی تحقیقات سلامت به آدرس زیر قابل دریافت است.
http://nihr.tums.ac.ir/Item/590