۱۳۹۸/۰۵/۰۸

وضعیت پرداخت های غیررسمی برای خدمات سلامت در خانوارهای ایرانی (سال 1395 و 1396)

پرداخت غیررسمی مشارکت مالی مستقیم بیمار یا هر فرد به نمایندگی از بیمار است که علاوه بر آنچه به صورت رسمی به عنوان هزینه خدمت تعیین شده به ارائه دهنده خدمت (شخص یا مرکز ارائه) پرداخت می نماید. این مشارکت می تواند در قالب پرداخت پول نقد، هدیه یا خدمت باشد. پرداخت بابت خرید دارو و تجهیزات پزشکی توسط بیماران یا اعضای خانواده آنها در شرایطی که تهیه این خدمات برعهده مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت باشد نیز در دسته پرداخت های غیررسمی تلقی می شود.