۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کالاهای عامه سلامت

  • کالاهای عامه سلامت اصلیترین عملکردهای مبتنی بر جمعیت هستند که به عنوان پایه ای برای امنیت سلامت در مسیر رسیدن به پوشش همگانی سلامت به کار گرفته می شوند.
  • تأمین مالی کالاهای عامه سلامت بخش مهمی از تلاش های سیاستگذاری برای حرکت به سمت پوشش همگانی سلامت است.
  • کالاهای عامه سلامت به بهبود زندگی بشر و ارتقای پیشرفت اقتصادی در دراز مدت کمک می کنند ضمن اینکه غیرقابل رقابت و غیرقابل استثنا (تخصیص ناپذیر) هستند.
  • کالاهای عامه سلامت به پنج دسته طبقه بندی می شوند: 1 .سیاست و هماهنگی؛ 2 .مالیات و یارانه ها؛ 3 .مقررات و قوانین؛ 4 .اطلاعات، تجزیه و تحلیل و ارتباطات؛ و 5 .خدمات جمعیتی