۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

در انتهای سال اول اجرای طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان جهانی بهداشت درخواست کرد ارزیابی خارجی این طرح به عمل آید و به دنبال این درخواست، گروه مشاوران در تیر ماه ،1394ارزیابی را آغاز کردند. قبل از شروع، مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت شرح وظایف گروه را بررسی کرد و مطابق با آن بستر لازم را از نظر داده ها فراهم نمود. ارزیابی در تیر ماه 1394 انجام شد و  داده های مطالعات  انجام شده توسط مؤسسه، در اختیار این گروه قرار گرفت. 
بعد از این اقدام، گزارش تهیه شد و در اختیار مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت قرار گرفت. تحلیل محتوایی این گزارش انجام شد و در یک مجلد ارائه شد. در این مجلد  مهمترین سؤالات مطرح شده در گزارش، دستاوردها و  چالش های طرح تحول سلامت و سپس اقدامات بعدی برای اجرای مناسب طرح تحول سلامت در جهت دستیابی به پوشش همگانی سلامت مطرح شد. سپس  مهمترین این سؤالات برای معاونین وقت وزارت بهداشت ارائه گردید. این گزارش مبنای ارزیابی نوبت دوم طرح تحول سلامت شد.