۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بیماران بدون علامت و پیش‌علامت در کووید-19

یکی از اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای برآورد شیوع بیماری کووید-19 در جامعه و همچنین انجام سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌ها، اطلاع از نسبت بیماران بدون علامت (asymptomatic) و پیش‌علامت (presymptomatic) به کل بیماران و احتمال انتقال عفونت از آنها می‌باشد.
گزاره‌برگ حاضر به مرور جدیدترین مقالات منتشر شده در این زمینه می‌پردازد.