۱۳۹۷/۰۷/۲۵

اعضا و همکاران(گروه نظام ارائه خدمات سلامت)

مدیر گروه:

 دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا

همکاران گروه:

دکتر مهران مقصودلو