۱۳۹۷/۰۸/۱۲

گزارش طرح های پژوهشی سال 1394

 1. ارائه مدل مناسب مداخلات اجتماع محور سلامت روان در شهر تهران
 2. بررسی چالش های رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه راهکار های مناسب
 3. بررسی وضعیت تمایل خیرین به حوزه سلامت در ایران
 4. تدوین تقویم پیمایش های ملی سلامت در ایران
 5. رابطه بیمه های درمانی با استفاده از خدمات دندانپزشکی در بالغین دارای تلفن ثابت در ایران در سال 1392
 6. سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها
 7. طراحی مداخله شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در جمهوری اسلامی ایران
 8. مرور جامع مطالعات مربوط به شیوع، روش های اندازه گیری، علل، پیامدها و مداخلات موثر پرداخت غیر رسمی در بخش سلامت
 9. بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر پرداخت های غیررسمی در کشور
 10. تحلیل سیاست گذاری طرح تحول سلامت در حوزه درمان کشور جمهوری اسلامی ایران
 11. بررسی پرداخت های غیررسمی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت ایران
 12. بررسی تاثير طرح تحول سلامت بر پرداختهای غير رسمی در سطح دانشگاه علوم پزشکی شيراز
 13. بررسی تحلیل سیاست بازی کودکان ایرانی به عنوان یک مؤلفه اجتماعی مؤثر بر سلامت
 14. بررسی پذیرش ها و بستری های غیرمقتضی در بخشهای داخلی – جراحی بیمارستان های آموزشی شهرهای کرمان و یاسوج بر اساس پروتکل ارزیابی مناسبت )AEP)
 15. تحلیل محتوای برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بودجه های سنواتی در بخش سلامت