۱۳۹۹/۰۷/۰۷

وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی: تحلیل به تفکیک سن اعضای خانوار

محتوی پیش رو گزارشی جامع از وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی: تحلیل به تفکیک سن اعضای خانوار در سال 1396 است؛ که براساس داده های پیمایش هزینه–درآمد خانوار جمع آوری و توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.