۱۳۹۷/۰۸/۲۸

پیمایش کاسپین 1383 (اطلاعات کلی)

این پیمایش در طی سال‌های 1382-1383 در مناطق شهری و روستایی و مراکز شهرستان‌ها در 23 استان در جمهوری اسلامی ایران اجرا شد. این مطالعه به‌صورت مقطعی و به‌عنوان فاز اول طرح ملی نظام مراقبت و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر یا مطالعه کاسپین با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت سازمان جهانی بهداشت به اجرا درآمد. این مطالعه در 23 استان (از 28 استان) و بر روی دانش‌آموزان 6 تا 18 ساله انجام شد. حجم نمونه موردمحاسبه 150 نمونه در هر جنس (دختر و پسر) و در هر مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان) مجموعاً 900 نفر در نظر گرفته شد و با لحاظ 10 درصد ریزش و خروج از مطالعه مجموعاً 1000 نفـر در هر استان در نظر گرفته شد. برای نمونـه‌گیـری از یـک مدل تصادفی چندمرحله‌ای خوشـه‌ای با خوشه‌های نابرابر استفاده شد. مدارس با توجه به نوع منطقه (شهری یا روستایی) و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق تحت پوشش و همچنین با در نظر گرفتن proportion of the different types of schools (public or private) برای جلوگیری از Socioeconomic Bias طبقه‌بندی شدند. نمونـه‌گیـری در هر خوشه با توجه به مقطع تحصیلی و نسبت مدارس دولتی و خصوصی تحت پوشش انجام شد. در مجموع ۲۱۱۱۱ دانش‌آموز (با نرخ مشارکت 96 درصد) در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که ۵۱.۴ درصد آنان دختر و ۴۸.۶ درصد آنان پسر بودند.