۱۴۰۰/۰۹/۰۳

برگزاری کارگاه پیشرفته 7 روزه ارزیابی فناوری سلامت

کارگاه پیشرفته ارزیابی فناوری سلامت به صورت حضوری و به مدت 7 روزدر محل مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار خواهدشد.

برگزاری کارگاه پیشرفته 7 روزه "ارزیابی فناوری سلامت"

کارگاه پیشرفته ارزیابی فناوری سلامت به صورت حضوری و به مدت 7 روز و در تاریخ های 30 آذر و 1، 2، 6، 7،  8 و 9 دی ماه 1400  در محل سالن همایش های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار خواهد شد.

دانلود فراخوان ثبت نام

دانلود پوستر فراخوان